s
WELCOME TO RANIANNA GOVERNMENT COLLEGE FOR WOMEN

 

.
.
Rani Anna Govt College for Women,Tirunelveli
khztpah; xOq;F kw;Wk; eyd; Nkk;ghl;Lf; FO
jiyth;: Kidth; rp.Nt.ikjpyp> Kjy;th; 9443703701
cWg;gpdh;fs;:
Kidth; ,uh. Rpd;dj;jha; 8825600198
Kidth; [h];kpd; Md;l;&  9629361937
jp;Ukjp R. gpufhrp mUs; N[hjp 9443579529
Kidth; Nfh.kfhyl;Rkp 9486669566
Kidth; t. n[a;rp fPjh 9840586527
Kidth; tp. Nkhdpf;fh n`g;rpgh G~;ggha; 9486016980
Kidth; <. ~Pyh 9791245835
Kidth; [. Ehfuh[; 9787633980
Kidth; N[.Rdpjh 9442270669
Kidth; Nj.gpNukyjh 9487751385
Kidth; F.td[h 8903414847
jp;Ukjp Nt.rz;KftbT 9443815906
Kidth; m.rutzfhe;jp 9442808041
Kidth; gh.tpf;Nlhhpah jq;fk; 9487058006
Kidth; fpNu~h N[f;fg; 9442489908
Kidth; k.lhujp 9442287132
Kidth; K.`kh; ep~h 8778607672
Kidth; G.tP.rpe;J 9895561248
khztpah; FiwjPh; kd;wk;
Kidth; Nfh.kfhyl;Rkp 9486669566
Kidth; fp.uh.rhe;jp 9442725289
ghypay; td;nfhLik jLg;Gf; FO
jiyth;: Kidth; rp.Nt.ikjpyp> Kjy;th; 9443703701
cg jiyth;: Kidth; N[h.nla;rp khf;lypd;> ,aw;gpay; Jiw. 9489293936
tpLjp Jizf; fhg;ghsh;: Kidth; rptrq;fhp> jkpo;j;Jiw. 8220463261
fhty; Ma;thsh;: jpU. A. KUfjh]; 8300011888
fhty; cjtp Ma;thsh;: jpU. S. mw;Gjhde;jk; 9498191635
kUj;Jt MNyhrfh;: kUj;Jth; P. uh[ uhN[];thp> BSMS 9486642773
nra;jp kf;fs; njhlh;ghsh;: jpU. Kj;JfNz~;> jpdj;je;jp. 9865450390
r%f Mh;tyh;: jpU. jpUkiy KUfd;> Bk; lu];l;> jpUney;Ntyp. 9894011705
jpU. kjpthzd;> mUk;Gfs; lu];l;> jpUney;Ntyp.
ngw;Nwhh; gpujpepjpfs;:
khzt gpujpepjpfs;:
Mrphpauy;yhg; gzpahsh;: Kidth;. nr. gphpajh;~pdp> epjpahsh;. 9840666869
Jg;gwpAk; Jiw: jpU. M. godp KUfd; 9498292077
Nfyp tijj; jLg;Gf; FO
jiyth;: Kidth; rp.Nt.ikjpyp> Kjy;th; 9443703701
cg jiyth;: Kidth; m.td[h> tuyhw;W Jiw 9865012080
tpLjp Jizf; fz;fhzpg;;ghsh;: Kidth; `kh; ep~h 8778607672
fhty; Ma;thsh;: jpU. A. KUfjh]; 8300011888
fhty; cjtp Ma;thsh;: jpU. S. mw;Gjhde;jk; 9498191635
kUj;Jt MNyhrfh;: kUj;Jth; P. uh[ uhN[];thp> BSMS 9486642773
nra;jp kf;fs; njhlh;ghsh;: jpU. Kj;JfNz~;> jpdj;je;jp. 9865450390
r%f Mh;tyh;: jpU. jpUkiy KUfd;> Bk; lu];l;> jpUney;Ntyp. 9894011705
jpU. kjpthzd;> mUk;Gfs; lu];l;> jpUney;Ntyp.
ngw;Nwhh; gpujpepjpfs;:
khzt gpujpepjpfs;:
Mrphpauy;yhg; gzpahsh;: Kidth;. nr. gphpajh;~pdp> epjpahsh;. 9840666869
Jg;gwpAk; Jiw jpU. M. godp KUfd; 9498292077
   

© 2010 Rani Anna, Tirunelveli, Tamilnadu, India. All Rights Reserved.